Документация

Модули
Модул Продажби

Модул "Продажби" притежава различни статуси, които имат значение за извършването на една сделка:

  • Чернова – първоначална форма на продажбата, която не кореспондира с останалите модули в системата.
  • Потвърдена – при този статус количествата на артикулите, въведени във формата, се резервират в склада. След като продажбата премине в друг статус количествата се освобождават от склада. При този статус Продажбата може да бъде прехвърлена към фактура, складова разписка или към производството. Ако продажбата се прехвърли, резервираните количества се изписват от склада.
  • Обработва се – След като се прехвърли към фактура, складова разписка или производство, продажбата сменя статуса си на обработва се.
  • Затворена – при приключване на дейностите по продажбата.
  • Отказана – при неосъществяване на продажбата.

За улеснение на потребителите към модул "Продажби" са добавени филтри, които са разделени спрямо статусите на документите за поръчка.

Създаване на нова продажба:

Поле Описание Задължително?
Клиент Клиентът може да се потърси в полето с падащото меню по име или по ЕИК. Ако няма създаден клиент, може да се въведе нов през линка за Нов Клиент, който се намира в десния ъгъл на секцията. Не
Номер на документа При продажба номерът се генерира автоматично от системата. За да определите, от къде да започне броенето в поредността е нужно да влезете в Настройки/Продажби и да въведете „Пореден Номер На Поръчка“. Автоматично генериране
Дата Датата на документа е датата на извършване на сделката. Да
Място Мястото може да бъде филиал на фирмата в друг град или склад. Важно в да се въведе правилното място, защото системата ще изпише стоката от посоченото място. Да
Артикул От колоната „Артикул“ може да въведете Код или Име на артикула. За да може да изберете артикул от падащото меню, е нужно той да е активен. Не
Описание След въвеждането на Артикул по код и име колоната „Описание“ автоматично се попълва. Въвеждането на артикул по Код и Име не е задължително полето. Ако фирмата предоставя услуги, е достатъчно да въведе само Описание. Да
Количество В колоната „Количество“ се въвежда продаденото количество. Да
Цена Цената е за единица от въведения артикул. Системата автоматично взима цената, която е въведена при създаването на артикула, но тя винаги може да се промени ръчно във формата. Да
Междинна сума Системата автоматично умножава Количество и Цена, за да покаже в колоната „Междинна сума“ стойността на реда. Автоматично генериране
Бележка: За резервиране и изписване на количествата, въведени във формата за продажби, е нужно да се активира отметката във формата за създаване на Артикул - „Преброяване На Наличност?“!

Допълнителни опции на редовете във формата за продажби:

Опция Описание Местоположение
Активиране/Деактивиране На Партидния Номер При активиране на тази опция може да се проследяват наличностите по партиден номер. След като се активира ще се появи колона „Партида“ в реда за въвеждане на артикул. Настройки/Основни опции
Активиране/Деактивиране На Втора Мерна Единица При активиране на тази опция може да се проследяват наличностите по втора мерна единица. След като се активира тази опция ще се появят колони „Мярка 2“ и „Количество 2“ в реда за въвеждане на артикули. Настройки/Основни опции
Покажи Стокова Наличност При активиране на тази опция се появява колона, в която се вижда текущата наличност на артикула в избрания склад/филиал. Това поле показва наличността в момента на въвеждане на артикула във формата. При редакция на формата полето ще бъде неактивно. Настройки/Основни опции
Покажи Стокова Наличност По Втора Мерна Единица При активиране на тази опция се появява колона, в която се вижда текущата наличност на артикула, по втора мерна единица, в избрания склад/филиал. Това поле показва наличността в момента на въвеждане на артикула във формата. При редакция на формата полето ще бъде неактивно. Настройки/Основни опции
ДДС На Ред За Продажби Показва стойността на ДДС за всеки ред. Кореспондира с избраното ДДС от „Стойност на ДДС“, което се намира по-надолу във формата. Настройки/Продажби
Отстъпка На Ред За Продажби: Позволява въвеждането на отстъпка в проценти за всеки отделен ред. Настройки/Продажби
Мярка Позволява избирането на мерна единица за всеки отделен ред. Настройки/Продажби
Многовалутност При активиране на тази опция ще се появят две нови колони: Валута и Ставка. Многовалутността предоставя възможност за продажба на артикули в различни валути. Важно: Системата винаги преизчислява стойността на продажбите във валутата, посочена като основна (По Подразбиране). Настройки/Продажби
Обща Отстъпка След избиране на тази опция ще се покаже поле, в секцията на Междинна и Обща сума за цялата продажба. Тази опция позволява да се въвежда отстъпка в проценти за цялата продажба. Настройки/Продажби
Бележка: За въвеждане на Мерни единици, Данъчни Ставки (ДДС), Валути, Начин на Плащане, Артикул, Място отидете на Администрация!

Действия обвързани с останалите модули:

Модул Продажби кореспондира най-тясно с модулите: Фактури, Склад и Производство. За целта системата предоставя възможност за:

  • Прехвърляне към фактура: Създава нова фактура от една или повече маркирани продажби.
  • Прехвърляне към склад: Създава нова складова разписка от една или повече маркирани продажби.
  • Прехвърляне към производство: Създава нова поръчка за производство от една или повече маркирани продажби.

Достатъчно е само да влезете в модула, да маркирате желаните документи и от "Действия", намиращо се над таблицата с документи, да изберете желаното прехвърляне.

Бележка: Възможно е да се обединят повече от една продажби в документ за прехвърляне към един модул, чрез маркиране на повече от един документ.

Все още имате нужда от помощ?


Изпратете запитване

Часове за поддръжка: Понеделник-Петък 9:00 до 18:00 • +359 890 955 966 • Изпрати запитване